در این مقاله با اصطلاح و کاربرد آبلیشن آریتمی های قلبی آشنا می شوید